S   B eye .png  

這間眼科治療中心還真是名人聚集的好地方啊~

曾經接受Lasik(Laser- In Situ Keratomileusis:鐳射原位角膜磨鑲)手術的明星,隨隨便便站出來拍照的就有這麼多人!

 

ºñ½ºÆ®_½ÎÀÎ+¿øÀå´Ô.jpg  

 BEAST 

_DSC1417-¼öÁ¤º».jpg  

 

 

ž縮»çÀÌÁî.jpg  

BigBang成員:태양 (taeyang)---太陽

 

Á¤¿ëÈ-_½ÎÀÎ+¿øÀå´Ô.jpg  

CNBLUE:鄭容和(정용화)


DSC_00531.jpg  DSC_00531.jpg  

FT island成員:李洪基(이홍기)


ÁÖÁöÈÆ.jpg  

 

朱智勳

Á¶±Ç¸®»çÀÌÁî.jpg  

2AM成員:趙權(조권)

  

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()