08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_11  

 

Original Video clip from: MBC

Gifs made by:runningmoon

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_10  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_9  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_8  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_7  

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()