08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_6  

 

Original Video clip from: MBC

Gifs made by:runningmoon

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_5  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_4  

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_3  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_2  

 

 

08.Gung Making 3 大婚, 采靜...我不是在裝睡_1  

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()